کنترل سرعت وسایل نقلیه یکی از عوامل مهم در تأمین ایمنی در مسیرها، مخصوصاً در مقاطع ورودی شهرهایی که در امتداد راه‌های اصلی به وجود آمده‌اند، می‌باشد. یکی از روش‌های کنترل و کاهش سرعت، آرام‌سازی ترافیک به صورت ادراکی است. خط‌کشی‌های عرضی حاشیه‌ای با فواصل کوتاه‌شونده نوع خاصی از این تمهیدات می‌باشد که در این تحقیق در ورودی شهر ایزدشهر اجرا شده است. بررسی میزان تأثیرگذاری این خط‌کشی بر کاهش سرعت، به وسیله مقایسه آماری میانگین سرعت‌های وسایل نقلیه در مراحل قبل و بعد از اجرای خط‌کشی توسط آزمون t در سطح اطمینان 95 درصد صورت گرفته است. سرعت وسایل نقلیه عبوری از این مقطع در یک مرحله قبل (مطالعه قبل) و دو مرحله بعد از اجرای خط‌کشی (مطالعه زودهنگام- بعد و مطالعه طولانی‌مدت- بعد) توسط دستگاه راداری ثبت سرعت، جمع‌آوری شد و سرعت‌ها در سه حالت کل وسایل نقلیه، به تفکیک وسایل نقلیه در روز و در شب و به تفکیک وسایل نقلیه سبک و سنگین دسته‌بندی شد و مورد بررسی قرار گرفت.